Městská policie Kyjov

Malé ohlédnutí

Městská policie Kyjov vznikla v roce 1992 na základě schválení obecně závazné vyhlášky č. 9 o zřízení městské policie městským zastupitelstvem. V tomto roce byli přijati do pracovního poměru 4 strážníci. K navýšení počtu strážníků docházelo postupně v následujících letech a v roce 1993 byl stanoven počet strážníků na 13 včetně zřízení funkce velitele městské policie. Od měsíce září tohoto roku byla zavedena nepřetržitá 24 hodinová služba.

Současnost

V současné době je u Městské policie Kyjov 18 strážníků včetně funkce velitele Městské policie. Pokud máte zájem podívejte se na strukturu Městské policie Kyjov zobrazenou v grafickém provedení. Chtěli bychom Vás zároveň požádat o Vaši pomoc a spolupráci, která jak doufáme povede k bezpečnějšímu a klidnějšímu životu v našem městě. Zapojit se může každý. Třeba jen tím, že si budete více všímat svého okolí. Zpozorujete-li něco podle Vás podstatného, budeme rádi, když se o to s náma podělíte.

Strážníci

Strážníci jsou úředními osobami a proto je na jejich výběr kladen veliký důraz. Strážníkem se může stát bezúhonný občan České republiky starší 21 let, který je tělesně a duševně způsobilý k výkonu povinností a oprávnění podle zákona č. 553/1991 Sb.,o obecní policii.Test, jímž se zjišťuje duševní způsobilost, je pro kyjovskou městskou policii zajišťován nejčastěji na policejní škole v Brně. Samotný test trvá cca. čtyři hodiny v podobě písemných a ústních otázek. Test je náročný a vyčerpávající, proto není doporučeno, po jeho absolvování, řízení dopravních prostředků.

Psovodi

Psovod je strážník, jemuž byla tato funkce přidělena. U Městské policie Kyjov jsou čtyři psovodi. Každému byl přidělen jeden pes, kterého si musí připravit k výkonu povolání. Psovod musí být speciálně vyškolen pro správné zacházení se psem a také po právní stránce použití psa. Dále musí se psem pravidelně absolvovat zkoušky, které se skládají například z části: poslušnost psa, obrana či zadržení. Proto je nutné neustálé opakování cviků. Výcvik probíhá nejčastěji na zdejším kyjovské cvičišti, někdy také ve sklepních prostorech budov, či jiných místech. Uskutečňuje se také společné cvičení se psovody z policie státní, kde si navzájem předávají své zkušenosti a rady.

nahoru

Služební psi

Každý služební pes je přiřazen k jedné směně, které je členem i jeho psovod. Pokud není zrovna pes zapotřebí, odpočívá v kotci na dvoře služebny. To se stává spíše jen ve dne. Neznamená to, že není vůbec používán. Pokud se cokoliv přihodí je okamžitě nasazen do zásahu. V nočních hodinách si to ovšem vynahradí. Je nasazen neustále po boku hlídky. A že jsou opravdu krásní můžete posoudit sami


NORBO

Služební pes NORBO Služební pes NORBO Služební pes NORBO

EDA

Služební pes EDA Služební pes EDA Služební pes EDA

ORTE

Služební pes ORTE Služební pes ORTE Služební pes ORTE

Odborné předpoklady

Ministerstvo vnitra České republiky stanoví obecně závazným právním předpisem odborné předpoklady strážníků k výkonu jejich povinností a oprávnění.

Odborné znalosti strážníka

Odbornými předpoklady strážníka k výkonu jejich povinností a oprávnění je znalost ústavního pořádku České republiky a dalších 11 právních úprav. Výuka probíhá ve Vzdělávacím institutu Polis v Příbrami. Zde jsou strážníci připravováni po teoretické a praktické stránce. Součástí je také střelecká příprava a získání zbrojního průkazu po úspěšném absolvování zkoušek. Na závěr je před komisí Ministerstva vnitra na půdě Policejní akademie v Praze vykonána závěrečná zkouška. Tato závěrečná zkouška se pravidelně opakuje vždy po třech letech jen pod jiným názvem. Tím je Prolongační kurz.

Profesní způsobilost řidiče

Školení, které musí strážníci každoročně zvládnout, se týká problematiky zákona o provozu na pozemních komunikacích. Je zakončeno zkouškou profesní způsobilosti řidiče k řízení vozidel s právem přednostní jízdy.

První pomoc

Kurz první pomoci je obzvlášťě důležitý a nepostradatelný. Strážníci získávají mnoho teoretických a hlavně praktických zkušeností a dovedností. Strážník by měl zvládnout zajistit raněnému obnovení životních funkcí a přivolat odbornou pomoc. Tuto neodkladnou resuscitaci, při zástavě dechu a oběhu, by měl zvládnout ovšem každý. Nezapomínejte, že neposkytnutí první pomoci je trestné pro všechny.

nahoru

Sebeobrana

Výcvik sebeobrany je realizován při místním klubu karate, kde jsou strážníci pod vedením zkušených učitelů, kteří se jim přímo věnují.

Dále strážníci mohou využít možnost cvičení v tělocvičně. Jednou týdně zde individuálně cvičí nebo hrají různé míčové hry. Fyzickou připravenost si každý strážník hlídá sám, třeba také v malé posilovně, která se nachází přímo na služebně.

Posilovna Posilovna

další >>  1 2


NAVRCHOLU.cz

Obsah strany:

Malé ohlédnutí

Současnost

Strážníci

Psovodi

Služební psi

Odborné předpoklady

Městská policie Kyjov
Město Kyjov
O nás Prevence Doprava Psi Kontakty Fotogalerie Ztráty a nálezy Stalo se Aktuálně
Městská policie Kyjov Vybavení

Stránky Městské policie Kyjov. Aktuální informace budou uváděny v sekci aktuálně. Správce Tomáš